NORSK - GDPR PERSONVERN

GDPR/Personvern
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018, og dette betyr at Norge også får nye regler for personvern.
Det nye regelverket gir virksomheter som Nord Ekspedisjon AS nye plikter og Nord Ekspedisjon AS sine kunder/gjester/bestillere nye rettigheter.

GDPR/Personvern for:

Nord Ekspedisjon AS 

Løkkeveien 33, 9510 ALTA

Organisasjons nummer 918 590 978

Nye forskrifter trådte i kraft fra mai 2018 og Nord Ekspedisjon AS følger disse nye EU tilpassede forskriftene. Nord Ekspedisjon AS har internkontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og andre opplysninger Nord Ekspedisjon AS mottar fra bestiller. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte distribuert til andre enn de som trenger slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen/bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Bestiller/gjesten/mottaker av nyhetsmailer, mottaker av tekstmeldinger og annen markedsaktivitet, vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagret, og som ikke Nord Ekspedisjon AS er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, om å bli slettet.

Bestiller/gjesten vil, hvis ikke dataene er blitt krevd slettet, motta en nyhetsmail fra Nord Ekspedisjon AS eller fra et av markedsføringsnavnene, og mottakere kan ved mottak av dette straks be om at all informasjon Nord Ekspedisjon AS har lagret blir slettet uten kostnad.

Ved bestilling av opphold/ turer/ billetter/tjenester e.l. er dette å betrakte som en inngåelse av avtale med Nord Ekspedisjon AS og Nord Ekspedisjon AS er da pålagt å registrere personopplysninger.

Bestiller samtykker, på bestillingstidspunktet, at Nord Ekspedisjon AS i egenskap av personopplysningsansvarlig, kan benytte de gitte opplysninger for å gjennomføre Nord Ekspedisjon AS sine forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til samarbeidspartnere for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling digitalt, via e-post, telefon, SMS og utsendelser via post.

Alle som mottar e-poster, er eller har vært kunder hos Nord Ekspedisjon AS eller har meldt seg på et nyhetsbrev/mail og har ifm. bestillingen/nyhetsbrevet/mailen oppgitt e-postadressen samt telefon nummer. Det varsles herved om at Nord Ekspedisjon AS vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få ny informasjon om tjenester og produkter som har til hensikt å gi bestiller en bedre kundeopplevelse hos Nord Ekspedisjon AS.

Utsendelse av e-post/tekstmeldinger innebærer kun bruk av e-postadresse og eller telefon nummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen fra og at den ikke blir brukt til annet enn e-postutsendelser. I e-posten er det beskrevet hvordan mottakeren enkelt kan si fra om at han/hun ikke ønsker å motta e-poster lenger samtidig som bestiller kan be om at all informasjon som er registrert på bestiller skal slettes.

Nord Ekspedisjon AS behandler personopplysninger til bestillere, brukere og kunder ved hjelp av Nord Ekspedisjon AS sine tjenester. Nord Ekspedisjon AS tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysninger og overholder gjeldende lover til enhver tid for å beskytte mottakeren som person. Nord Ekspedisjon AS fungerer som datakontrollør av personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger/reservasjoner. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knyttet til en levende person.

Nord Ekspedisjon AS sitt mål er å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. Nord Ekspedisjon AS benytter i hovedsak personopplysninger for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikeholde fordeler, prosessreservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen i form av fordeler og tilpasse vår kommunikasjon med mottakeren/bestilleren/gjestene. Nord Ekspedisjon AS samler utelukkende personlige data som er relevante for det formål som bestilleren har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, kontaktperson i nødstilfeller, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene/bestillerne har gitt i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Formålet med behandlingen av personlige opplysninger er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og også tilby en mer fleksibel samt individuell tjeneste og produkt. Ved å gjøre en reservasjon bruker Nord Ekspedisjon AS personlig informasjon til:

Behandle, gi, utvikle og vedlikeholde tjenester.

Behandle bestillinger og bestillinger på tjenester.

Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noe annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet.

Individualisere vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester.

Analyserer statistikk og brukeratferd i forhold til tjenestene våre.

Forbedre bestillerens/gjestenes fordeler med våre produkter og tjenester på en måte som Nord Ekspedisjon AS tror gagner bestilleren/gjesten.

Fremme tjenester og produkter, direkte eller indirekte til bestilleren.

Bestilleren har alltid rett til å be om at Nord Ekspedisjon AS, uten kostand, sletter dataene som er registrert på gjesten og Nord Ekspedisjon AS forplikter seg til å gjøre dette så fremt ikke andre lover setter hindringer for dette.
Nord Ekspedisjon AS bruker informasjonskapsler for sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om Nord Ekspedisjon AS bruk av informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler som brukes, og hvordan man unngår informasjonskapsler, finnes på  www.nordekspedisjon.no

I tilfeller der det er et lovkrav om at samtykke skal fås for behandling av bestemte typer personopplysninger eller for en bestemt behandling, vil samtykke bli innhentet fra bestilleren før behandling av informasjonen.

Nord Ekspedisjon AS kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysninger til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis NF er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.


Hvis bestiller har spørsmål, kommentarer eller klager om Nord Ekspedisjon AS sin behandling av personopplysninger og overholdelse av vilkårene for bruk, vennligst kontakt:

Nord Ekspedisjon AS 

Løkkeveien 33, 9510 ALTA

E-post: contact@nordekspedisjon.no

Hvis klager ikke akseptere de svar vi gir, ber vi om at klager henvender seg til Datatilsynet.

ENGELSK - GDPR / Privacy

The EU Data Protection Regulation (GDPR) is becoming Norwegian law in 2018, which means that Norway also has new privacy rules.
The new regulations give businesses such as Nord Ekspedisjon AS new duties and Nord Ekspedisjon AS customers / guests / customers new rights.
GDPR / Privacy for:

Nord Ekspedisjon AS

Løkkeveien 33, 9510 ALTA

Organization number 918 590 978


New regulations came into force from May 2018 and the Nord Ekspedisjon AS follows these new EU custom regulations. Nord Ekspedisjon AS has internal control routines for handling personal information and other information Nord Ekspedisjon AS receives from customers. Personal information will not be sold or otherwise distributed to anyone than those who need such information in order to complete the agreement/order including additional benefits.

The customer/recipient of newsletters by e-mails, recipients of text messages and other market activities will at any time request that all information stored and which is not Nord Ekspedisjon AS required by law/regulation, is to be deleted.

The customer/guest will, if the data has not been deleted, receive an e-mail from Nord Ekspedisjon AS or from one of the marketing names, recipients may request that all information Nord Ekspedisjon AS has saved is deleted at no cost.

When customers order a product, tour, safari, tickets or other services, is this to be considered as an agreement with Nord Ekspedisjon AS and Nord Ekspedisjon AS is then required to register personal information.

Customer agrees, at the time of booking, that the Nord Ekspedisjon AS, as a personal information officer, may use the information provided to fulfill Nord Ekspedisjon AS obligations to order. It may be necessary to transfer information to partners to provide information, offers and services around the customers order via e-mail, telephone, SMS and mailings.

Anyone who receives e-mails is or has been a customer at Nord Ekspedisjon AS or has subscribed to a newsletter / e-mail and has, in conjunction with the order / newsletter / e-mail, provided the e-mail address and telephone number. It is hereby notified that Nord Ekspedisjon AS will send relevant information to order. Orders will be able to receive new information about services and products that are intended to provide a better customer experience at Nord Ekspedisjon AS.

Sending e-mail / text messages only involves the use of e-mail and / or telephone number, not other personal information. It will appear from the e-mail where we have the e-mail address and that it will not be used for anything other than e-mails. The e-mail describes how the recipient can easily say that he / she does not want to receive emails anymore while customers may request that all information registered on the customer is to be deleted.

Nord Ekspedisjon AS processes personal information to customers, users and customers using Nord Ekspedisjon AS services. Nord Ekspedisjon AS takes care of the person’s / guest’s personal information and complies with applicable laws at all times to protect the recipient as a person. Nord Ekspedisjon AS acts as data controller for personal information in connection with the services and in connection with bookings / reservations. Personal information means all information directly or indirectly related to a living person. Nord Ekspedisjon AS goal is to maintain a high level of protection for personal data. Nord Ekspedisjon AS primarily uses personal information to manage, operate, develop and maintain benefits, process reservations, optimize user experience in terms of benefits and adjust our communication with the recipient / customer / guest. Nord Ekspedisjon AS collects exclusively personal data that is relevant to the purpose that the customer has ordered. The information collected includes, for example, information about name, address, phone number, email address, IP address, login information, language, user history, travel information, reservation settings, payments, position, emergency contact, special allergens, disability and other information the guests/customers have given in connection with the use of our services.
The purpose of processing personal information is to fulfill the contractual obligations and also offer a more flexible and individual service and product. By making a reservation, the Nord Ekspedisjon AS uses personal information to:

Manage, provide, develop and maintain services/products. Manage bookings and reservations on services/products. Contact the guests, eg. per. SMS, other mobile application or email, or notify guests about reservation status or anything else in connection with the reservation before, during and after the stay. Individualize our communication with the guests regarding the services, eg. by creating a profile for you and sending you offers that match your profile as a user of our services. Analyze statistics and user behavior in relation to our services. Improve the orderer’s / guest’s benefits with our products and services in a way that the Nord Ekspedisjon AS thinks benefits the traveler / guest.
Promote services and products directly or indirectly to the customer. The customer is always entitled to request that Nord Ekspedisjon AS, without cost, delete the data recorded on the guest and the Nord Ekspedisjon AS commits to do so, unless other laws impede this.Nord Ekspedisjon AS uses cookies for its digital services. Further information about Nord Ekspedisjon AS use of cookies, which cookies are used and how to avoid cookies can be found at www.nordekspedisjon.no

In cases where there is a legal requirement for consent to be obtained for processing certain types of personal information or for a particular treatment, consent will be obtained from the customer prior to processing the information. For example, Nord Ekspedisjon AS may be required to show personal information to third parties as a police or other public authority if this is in connection with the investigation of a crime or if NF is required to disclose such information by law or by decision of public authority.

If customer has questions, comments or complaints about the Nord Ekspedisjon AS processing of personal information and compliance with the terms of use, please contact:

Nord Ekspedisjon AS

Løkkeveien 33, 9510 ALTA

E-mail: contact@nordekspedisjon.no

If complaints do not accept the answers we provide, we request that complaints be addressed to the Data Inspectorate.